Obwód nr 251 WM

PODZIAŁ NA REWIRY OBWÓD 251 w m

1. Rąbity las od Zalewa
2. Rąbity las
3. Rąbity pola i łąki
4. Bujwidowo
5. Rudnia trelinka
6. Rudnia
7. Polajny
8. Śliwa las lewa strona
9. Śliwa las prawa strona
10. Śliwa las (od strony Karpowa D.)
11. Śliwa Kuba
12. Huta
13. Karpowo
14. Ulpity – Gubławka
15. Huta las
16. Gubławka las
17. Gubławka
18. Gubławka od Jeziora
19. Wieprz – Pomielin
20. Sztekiel –Pomielin
21. Sztekiel
22. Grandysówka – Pomielin
23. Karpowo D.
24. Karpowo D. – Skitławki
25. Kiemiany
26. Kizin -Dobrzyki
27. Matyty – Likszany
28. Wielowieś- Mozgowo

 

PODZIAŁ NA REWIRY Z OPISEM GRANIC OBWÓD 251 w m

1. Rąbity las od Zalewa: Od rozjazdu dróg asfaltowych Zalewo – Miłomłyn i Zalewo –Jerzwałd, do skrzyżowania z drogą gruntową Rąbity- Dobrzyki. Drogą gruntową do drogi asfaltowej Zalewo – Jerzwałd z przedłużeniem w linii prostej do kanału. Linią brzegową kanału, a następnie j. Ewingi do wysokości „ suszarni pasz”. Od linii brzegowej do rozjazdu dróg asfaltowych

2. Rąbity las: Od drogi asfaltowej Zalewo – Miłomłyn , drogą gruntową Rąbity – Dobrzyki do skraju lasu po lewej stronie. Ścianą lasu w lewo do rowu melioracyjnego i dalej w linii prostej do starej drogi gruntowej Rąbity –Rudnia. Drogą gruntową do drogi asfaltowej Zalewo – Miłomłyn Drogą asfaltową w stronę Miłomłyna do drogi gruntowej Rąbity –Dobrzyki.

3. Rąbity pola i łąki: Od skrzyżowania drogi asfaltowej Zalewo –Jerzwałd z drogą gruntową do Rąbit, w linii prostej do kanału. Linią brzegową kanału w lewo do mostu . Od Mostu drogą gruntową do Dobrzyki Kolonia, z przedłużeniem w linii prostej do ściany lasu Rąbity. Ścianą lasu w lewo do drogi gruntowej Rąbity – Dobrzyki . Drogą gruntową w lewo do skrzyżowania z drogą asfaltową Zalewo –Jerzwałd .

4. Bujwidowo: Od Rudni drogą polną Rudnia – Polajny do szpaleru drzew przy wysokiej ambonie . Szpalerem drzew w linii prostej polem uprawnym do ściany zadrzewień , następnie w prawo w linii prostej do lasu Rąbity. Ścianą lasu w prawo do rowu melioracyjnego i rowem do drogi betonowej Międzychód – Rudna. Drogą betonową do granicy zabudowy Rudni. Granicą zabudowy Rudni w prawo do drogi polnej Rudnia –Polajny .

5. Rudnia trelinka: Od drogi asfaltowej Zalewo – Miłomłyn , starą drogą do Rudni do ściany lasu po prawej
stronie. Ścianą lasu w linii prostej do rowu melioracyjnego. Rowem melioracyjnym w lewo do drogi betonowej Międzychód –Rudnia. Drogą betonową do granicy zabudowań Rudni. Granicą zabudowań w lewo i w linii prostej do linii brzegowej j. Jeziorak . Linią brzegową jeziora a następnie kanału do drogi asfaltowej Zalewo – Miłomłyn. Drogą asfaltową do skrzyżowania ze starą drogą do Rudni.

6. Rudnia: Od wysokości „ pałacu” w Rudni, linią brzegową J. Jeziorak łącznie z wyspą Czaplak do wysokości kurhanu. Od linii brzegowej w linii prostej do kurhanu , a następnie prawą stroną zadrzewień do drogi polnej Rudnia –Polajny .Drogą w prawo do granicy zabudowań Rudni . Granicą zabudowań w prawo do linii brzegowej J. Jeziorak

7. Polajny: Od mostu na kanale w Dobrzykach drogą gruntową do granicy zabudowań Dobrzyki Kolonia. Granicą zabudowań w prawo do szpaleru drzew przy wysokiej ambonie. Szpalerem drzew do drogi polnej Rudnia – Polajny. Drogą w prawo do zadrzewień ,a następnie lewą ścianą zadrzewień do kurhanu z przedłużeniem po linii prostej do linii brzegowej J. Jeziorak. Liną brzegową jeziora ,a następnie kanału do mostu w Dobrzykach

8. Śliwa las lewa strona: Od skrzyżowania drogi asfaltowej Zalewo –Miłomłyn z drogą leśną do Wieprza, do granicy zabudowań Śliwa. Granicą zabudowań po prawej stronie do drogi asfaltowej Śliwa – Wieprz. Drogą asfaltową do skrzyżowania z drogą leśną do Skitławek. Drogą leśną do skrzyżowania dróg leśnych. Od skrzyżowania w prawo drogą leśną do drogi asfaltowej Zalewo -Miłomłyn

9. Śliwa las prawa strona: Od kanału w Międzychodzie drogą asfaltową Zalewo – Miłomłyn do drogi leśnej do Wieprza. Drogą leśną ,na rozjeździe w lewo do skrzyżowania dróg leśnych . Na skrzyżowaniu dróg leśnych w prawo, drogą leśną ,a następnie polną do granicy zabudowań Skitławki . Prawą stroną granic zabudowań do linii brzegowej j. Jeziorak. Linią brzegową jeziora, a następnie kanałem do drogi asfaltowej Zalewo –Miłomłyn

10. Śliwa las (od strony Karpowa D.): Od skrzyżowania drogi asfaltowej Śliwa –Wieprz z drogą leśną do Skitławek ,drogą asfaltową do mostku na rowie melioracyjnym. Rowem melioracyjnym w prawo, a następnie ścianą lasu do drogi leśnej Śliwa – Skitławki . Drogą leśną prosto przez skrzyżowanie do drogi asfaltowej Śliwa – Wieprz.

11. Śliwa Kuba: Od Śliwy drogą asfaltową do granicy zabudowań Boreczna , prawą stroną granicy zabudowań do drogi polnej Boreczno – Karpowo Dolne . Drogą polną do drogi asfaltowej Śliwa – Wieprz. Drogą asfaltową w prawo do granicy zabudowań Śliwy . Prawą stroną granicy zabudowań do drogi asfaltowej Zalewo – Miłomłyn

12. Huta Wielka: Od Boreczna drogą asfaltową w stronę Iławy do mostu. Drogą od mostu w stronę Gubławki do końca lasu po prawej stronie , następnie w prawo granicą pola uprawnego, pod górę w linii prostej do ściany lasu Huta Wielka, . Ścianą lasu w prawo do drogi polnej Huta Wielka – Karpowo Dolne. Drogą polną Huta Wielka – Karpowo Dolne do skrzyżowania z drogą polną do Boreczna . Na skrzyżowaniu w prawo drogą polną do granicy zabudowań Boreczna. Granicą zabudowań Boreczna prawą stroną do drogi asfaltowej Boreczno- Iława.

13. Karpowo Górne: Od skrzyżowania drogi asfaltowej Śliwa – Wieprz z drogą Polną Boreczno – Karpowo Dolne, drogą asfaltową do drugiej wieży telekomunikacyjnej w Karpowie. Przed wieżą w lewo do ściany lasu i ścianą lasu w lewo do granicy zabudowań Huty Wielkiej . Granicą zabudowań w lewo do drogi polnej Huta Wielka –Karpowo Dolne, następnie drogą polną do drogi asfaltowej Śliwa –Wieprz.

14. Ulpity – Gubławka: Od Gubławki drogą gruntową Gubławka –Karpowo , do ściany lasu . Ścianą lasu w prawo do wysokości bindugi nad j. Jeziorak. Liną prostą do linii brzegowej j. Jeziorak. Liną brzegową w prawo do granicy zabudowań Gubławki . Prawą stroną granicy zabudowań do drogi gruntowej Gubławka – Karpowo Górne.

15. Huta Wielka : Zwarty teren leśny w granicach od drogi Karpowo Górne – Gubławka w stronę Huty Wielkiej

16. Gubławka las: Zwarty teren leśny w granicach od drogi Karpowo – Gubławka w stronę Wieprza

17. Gubławka: Od Gubławki drogą asfaltową w stronę granicy zabudowań Wieprza. Prawą stroną zabudowań do drogi asfaltowej Wieprz – Śliwa. Drogą asfaltową do wysokości pierwszej wieży telekomunikacyjnej . Na wysokości wieży w prawo w linii prostej do ściany lasu. Ścianą lasu w prawo do drogi gruntowej Karpowo Górne – Gubławka . Drogą do granicy zabudowań Gubławki. Prawą stroną granicy zabudowań do drogi asfaltowej Gubławka – Wieprz .

18. Gubławka od jeziora: Od Gubławki linią brzegową j. Jeziorak do granicy zabudowań Wieprza . Granicą zabudowań do drogi asfaltowej Wieprz – Gubławka . Drogą do granicy zabudowań Gubławki. Granicą zabudowań w prawo do linii brzegowej j. Jeziorak.

19. Wieprz – Pomielin: Od Wieprza linią brzegową j. Jeziorak w stronę Pomielina do rowu melioracyjnego na wysokości kurhanu. Rowem melioracyjnym do drogi gruntowej Karpowo Dolne – Wieprz . Drogą gruntową do granicy zabudowań Wieprza .Prawą stroną granicy zabudowań do linii brzegowej j. Jeziorak

20. Sztekiel –Pomielin: Drogą polno – leśną przez las Sztekiel do skarpy . Przed skarpą w lewo drogą leśną , a następnie ścianą zadrzewień w kierunku Pomielina do kurhanu i dalej do drogi gruntowej Karpowo Dolne – Wieprz. Drogą do skrzyżowania drogi do lasu Sztekiel .

21. Sztekiel: Drogą polno- leśną przez las Sztekiel do skarpy. Przed skarpą w prawo i rowem melioracyjnym do drogi asfaltowej Śliwa –Wieprz. Drogą asfaltową do granicy zabudowań Wieprza . Prawą stroną zabudowań do drogi do lasu Sztekiel

22. Grandysówka – Pomielin: Od drogi asfaltowej Śliwa –Wieprz na wysokości dawnej szkoły w Karpowie ,drogą gruntową w stronę Pomielina do wysokości kurhanu. Od wysokości kurhanu prawą stroną granicy pola uprawnego , a następnie ścianą zadrzewień i drogą leśną do skarpy . Za skarpą w lewo rowem melioracyjnym do drogi asfaltowej Śliwa –Wieprz. Drogą asfaltową w kierunku Karpowa do dawnej szkoły.

23. Karpowo D.: Od drogi asfaltowej Śliwa –Wieprz, na wysokości dawnej szkoły w Karpowie , drogą gruntową w stronę Pomielina do wysokości kurhanu . Na wysokości kurhanu w prawo rowem melioracyjnym do linii brzegowej j. Jeziorak. Liną brzegową w prawo do wysokości ściany lasu . Ścianą lasu do granicy zabudowań Karpowa Dolnego . Prawą stroną granicy zabudowań do drogi gruntowej i drogą gruntową do drogi asfaltowej Śliwa –Wieprz .Drogą asfaltową do granicy zabudowań Karpowa . Prawą stroną granicy zabudowań do drogi gruntowej Karpowo – Pomielin

24. Karpowo D. – Skitławki: Od drogi asfaltowej Śliwa – Wieprz , drogą gruntową w kierunku granicy zabudowań Karpowa Dolnego. Prawą stroną zabudowań i dalej ścianą lasu do linii brzegowej j. Jeziorak .Linią brzegową w prawo do granicy zabudowań Skitławek. Prawą stroną zabudowań do drogi gruntowej Skitławki –Śliwa . Drogą gruntową do ściany lasu po prawej stronie, następnie ścianą lasu do rowu melioracyjnego. Rowem melioracyjnym do drogi asfaltowej Śliwa – Wieprz. Drogą asfaltową do drogi gruntowej Karpowo Dolne

25. Kiemiany: Od Dobrzyk drogą gruntową w kierunku Witoszewa do granicy obwodu. Granicą obwodu w lewo do drogi asfaltowej Zalewo –Jerzwałd. Drogą asfaltową do granicy zabudowań Dobrzyki. Lewą stroną zabudowań do drogi gruntowej Dobrzyki – Witoszewo.

26. Kizin -Dobrzyki: Od Dobrzyk drogą gruntową w stronę Witoszewa do granicy obwodu, następnie granicą obwodu w prawo do drogi asfaltowej Półwieś –Witoszewo . Z drogi asfaltowej, drogą gruntową do granicy zabudowań Zalewa . Granicą zabudowań w prawo do linii brzegowej
j. Ewingi. Linią brzegową jeziora a następnie kanału do drogi asfaltowej Zalewo –Jerzwałd, drogą asfaltową do granicy zabudowań Dobrzyki . Prawą stroną zabudowań do drogi gruntowej Dobrzyki –Witoszewo.

27. Matyty – Likszany: Od drogi asfaltowej Zalewo – Jerzwałd, drogą gruntową do granicy zabudowań Matyty. Granicą zabudowań w prawo do linii brzegowej j. Jeziorak. Linią brzegową j. Jeziorak , następnie j. Płaskiego do Granicy zabudowań Jerzwałdu . Granicą zabudowań w prawo do drogi asfaltowej Zalewo – Jerzwałd . Drogą asfaltową w kierunku Dobrzyk do drogi gruntowej w kierunku Matyt.

28. Wielowieś- Mozgowo: Od Wielowsi drogą gruntową w kierunku granicy zabudowań Mozgowa .Granicą zabudowań w prawo do kanału . Linią brzegową kanału a następnie j. Dubno i kanałem do drogi asfaltowej Boreczno – Miłomłyn. Drogą asfaltową do granicy zabudowań Wielowsi . Granicą zbudowań w prawo do drogi gruntowej Wielowieś – Mozgowo.